Love-compass-logo-300

Armastuse Puudutus OÜ andmekaitsetingimused

Armastuse Puudutus OÜ andmekaitsetingimused tutvustavad põhimõtteid, mille alusel Armastuse Puudutus OÜ töötleb oma klientide isikuandmeid. Andmekaitsetingimused kehtivad kõikide füüsilisest isikust klientide suhtes, kes külastavad Armastuse Puudutus OÜ-ule kuuluvat veebilehte www.lovecompass.eu. 

1. Armastuse Puudutus OÜ kui isikuandmete vastutav töötleja

Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Armastuse Puudutus OÜ, registrikood 14337105, aadress Kopli 98 Tallinn 11711, e-post [email protected].

2. Andmekaitsetingimuste ulatus

Armastuse Puudutus OÜ andmekaitsetingimused kehtivad kõikide füüsiliste isikute suhtes, kes külastavad Armastuse Puudutus OÜ veebilehte www.lovecompass.eu. 

3. Mille alusel Armastuse Puudutus OÜ isikuandmeid töötleb?

Armastuse Puudutus OÜ kogub ja töötleb Teie isikuandmeid järgmistel õiguslikel alustel: 

 • Teie nõusoleku alusel ehk olete andnud Armastuse Puudutus OÜ-le nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks. Teile eelnevalt teadaoleval ühel või mitmel eesmärgil (otseturundus, tarbijamängud).
 • Lepingu alusel ehk isikuandmete töötlemine on vajalik Armastuse Puudutus OÜ ja Teie vahel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimiseks vastavalt Teie tahtevaldusele lepingust tulenevate õiguste ja kohustuste ulatuses.

Juhul kui Armastuse Puudutus OÜ vajab teenuse osutamiseks või kauba müügiks Teie isikuandmeid tulenevalt Teiega sõlmitud või sõlmitavast lepingust või seadusest, kuid Te keeldute oma isikuandmete Armastuse Puudutus OÜ-le edastamisest, siis on Armastuse Puudutus OÜ õigus keelduda Teile teenuse osutamisest või kauba müümisest.

4. Millistel eesmärkidel Armastuse Puudutus OÜ isikuandmeid töötleb?

Kaubamaja töötleb isikuandmeid alljärgnevatel eesmärkidel:

 • Teiega sõlmitava või sõlmitud lepingu sõlmimine ja täitmine
 • kliendisuhete haldamine ja kliendiga suhtlemine
 • kliendisuhete arendamine ja analüüs
 • toodete ja teenuste pakkumine
 • otseturundus
 • tarbijaharjumuste uurimine
 • teenuste haldamine ja arendamine
 • veebilehe kasutamine ja täiustamine
 • loosimiste ja küsitluste läbi viimine
 • müügistatistika koostamine
 • isikute ja vara kaitse
 • õigusnõuete menetlemine
 • seadusest tulenevate kohustuste täitmine.

Armastuse Puudutus OÜ lähtub isikuandmete töötlemisel minimaalsuse põhimõttest ehk töötleme vaid neid andmeid ja vastavas ulatuses, mis on konkreetse eesmärgi saavutamiseks vajalikud. Juhul kui Armastuse Puudutus OÜ kavatseb kogutud isikuandmeid töödelda eelpool nimetamata eesmärkidel, esitab Armastuse Puudutus OÜ enne andmete edasist isikuandmete töötlemist teabe kõnealuse muu eesmärgi kohta koos muu asjakohase täiendava teabega.

5. Milliseid isikuandmeid Armastuse Puudutus OÜ töötleb?

Armastuse Puudutus OÜ kogub ja töötleb Armastuse Puudutus OÜ veebilehe www.lovecompass.eu külastamisel järgmiseid isikuandmeid: 

 • LoveCompass.eu veebilehe külastamisel töödeldakse nn jälgimisandmed, mida Armastuse Puudutus OÜ veebilehe ja üldiste veebiteenuste kaudu saadetakse (nt IP-aadress, veebilehitseja, küpsised jms). 
 • Armastuse Puudutus OÜ e-poest ostmisel registreeritakse Teie ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefon, arveldusarve number ning juhul, kui see on vajalik kauba Teile kohale toimetamiseks, siis ka Teie postiaadress.
 • Armastuse Puudutus OÜ-le pöördumise edastamisel töödeldakse antud pöördumises sisalduvaid isikuandmeid (nt nimi, e-posti aadress, telefon jms).
 • Teie eriliigilisi isikuandmeid töötleb Armastuse Puudutus OÜ ainult juhul, kui Teiega on Armastuse Puudutus OÜ poolt pakutavate kaupade või osutatavate teenustega seoses toimunud Teie tervist mõjutav juhtum või olete pöördunud eriliigilisi isikuandmeid sisaldava pöördumisega meie poole.

Armastuse Puudutus OÜ töötleb Teie isikuandmeid ainult juhul, kui Te edastate sellist teavet vabatahtlikult. 

6. Isikuandmete töötlemise tähtaeg

Armastuse Puudutus OÜ töötleb Teie isikuandmeid kliendisuhte alguses ja jooksul eelkõige Teie poolt veebilehe www.lovecompass.eu külastamisel. Armastuse Puudutus OÜ töötleb Teie isikuandmeid nii kaua, kui on vajalik Armastuse Puudutus OÜ ja Teie vahelise kliendisuhte või muu samaväärse suhte täitmiseks või kuni Teie poolt isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasi võtmiseni või õiguslikel eesmärkidel kuni seadusest tulenevate tähtaegadeni. 

Enim esinevate isikuandmete töötlemise tähtajad on järgmised:

 • e-poes külalisena ostu sooritanud klientide isiku- ja ostuandmed – 3 aastat arvates ostu sooritamisest.
 • Klientide päringud ja pöördumised ning pretensioonid ja kaebused – 3 aastat arvates Armastuse Puudutus OÜ poolt lõpliku vastuse edastamisest.
 • Tarbijamängude ja loosimiste tulemused – 1 aasta arvates võitjate väljakuulutamisest.
 • Õigusnõuete menetlemisega seotud isikuandmed – 3 aastat arvates menetluse aluseks olevast juhtumist.

Pärast nimetatud tähtaegade saabumist isikuandmed automaatselt kustutatakse või muudetakse anonüümseteks. 

7. Teie isikuandmete edastamine

Armastuse Puudutus OÜ võib Teie isikuandmete töötlemisel kasutada kolmandast isikust teenusepakkujaid ehk isikuandmete volitatud töötlejaid, kes osutavad Armastuse Puudutus OÜ-le vajalikke teenuseid (näiteks tarkvaraarendus, otseturustuse edastamine, makse- ja postiteenuse osutajad jms). Volitatud töötlejatel on õigus isikuandmeid töödelda ainult Armastuse Puudutus OÜ-lt saadud juhiste järgi ning volitatud töötlejatega on sõlmitud lepingud isikuandmete konfidentsiaalsena hoidmise kohta. Lisaks eeltoodule on Armastuse Puudutus OÜ-l õigus edastada isikuandmeid järelevalve-, uurimis- ja korrakaitseasutustele ning kolmandatele isikutele, kui vastav kohustus tuleneb seadusest.

8. Otseturundus ja rahulolu-uuringud

Armastuse Puudutus OÜ võib Teie nõusoleku alusel kasutada Teie poolt edastatud isikuandmeid, et edastada Teile infot sooduspakkumiste, kampaaniate ja pakkumiste kohta ning viia läbi rahulolu-uuringuid.

Juhul, kui Te ei soovi enam Armastuse Puudutus OÜ otsepakkumisi saada, on Teil igal ajal õigus võtta isikuandmete töötlemise nõusolek tagasi järgides otsepostituses olevaid juhiseid. Nõusoleku tagasivõtmine ei rakendu tagasiulatuvalt, s.t see ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud isikuandmete töötlemist.

9. Isikuandmete töötlemine Armastuse Puudutus OÜ üritustel

Armastuse Puudutus OÜ poolt korraldavatel üritustel on Armastuse Puudutus OÜ õigus teha üritust kajastavaid foto- ja videosalvestusi. Armastuse Puudutus OÜ on õigus kasutada ja avaldada üritustel tehtud salvestisi vastavalt oma äranägemisele mõistlikus ulatuses Armastuse Puudutus OÜ veebilehel, sotsiaalmeedias ja avalikus meedias. Juhul kui Te üritusel osalejana ei soovi, et Teie isikuandmeid töödeldakse eelnimetatud salvestistel, siis palume sellest teada anda üritusel salvestiste tegijale. 

10. Kuidas Armastuse Puudutus OÜ Teie isikuandmeid kaitseb?

Armastuse Puudutus OÜ kasutab Teie isikuandmete kogumisel, säilitamisel ja töötlemisel ajakohaseid ja piisavaid ning tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid, mis kaitsevad isikuandmetele loata juurdepääsu, muutmise, avalikustamise või hävitamise eest. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

11. Teie õigused seoses Teie isikuandmete töötlemisega

Teil on igal ajal õigus küsida Armastuse Puudutus OÜ-lt Teie isikuandmeid, taotleda Teie isikuandmete parandamist ja ülekandmist, Teie isikuandmete töötlemise piiramist ja isikuandmete kustutamist ning esitada vastuväiteid Teie isikuandmete

Armastuse Puudutus OÜ-l on õigus Teie taotlusele vastata 30 päeva jooksul arvates taotluse saamisest. Armastuse Puudutus OÜ-l on õigus jätta Teie taotlus rahuldamata, kui Teie isikusamasust ei ole võimalik tuvastada või isikuandmete edastamine ei ole turvaline või Teie taotlused on selgelt põhjendamatud või ülemäärased, eelkõige oma korduva iseloomu tõttu. Armastuse Puudutus OÜ-l on õigus keelduda Teie isikuandmete töötlemise piiramise või isikuandmete kustutamise taotluse rahuldamisest juhul, kui isikuandmete töötlemise kohustus tuleneb kehtivast lepingust, seadusest või on vajalik õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks seoses isikute ja vara kaitsega. Kui Armastuse Puudutus OÜ-l ei ole võimalik Teie taotlust rahuldada, teatab Armastuse Puudutus OÜ viivituseta ja hiljemalt 30 päeva jooksul alates taotluse saamisest taotluse rahuldamata jätmise põhjuse.

12. Küpsiste kasutamine

Küpsis on pisike tekstifail, mille veebilehitseja salvestab automaatselt kasutaja poolt kasutatavasse seadmesse. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas kasutaja veebilehte kasutab, eesmärgiga pakkuda kasutajale paremat kasutajakogemust. Veebilehel www.lovecompass.eu on kasutusel järgmised küpsised:

 • seansiküpsised, mille eesmärk on võimaldada veebilehe kasutamist;
 • püsiküpsised, mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid veebilehel;

Veebilehe külastaja võib oma seadmetesse salvestatud küpsised kustutada ja/või blokeerida, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht plaanipäraselt töötada ja/või osad funktsionaalsused ei pruugi olla kasutajatel kättesaadavad.

13. Isikustamata andmete töötlemine

Veebilehe www.lovecompass.eu külastamisel võib Armastuse Puudutus OÜ koguda isikustamata andmeid nagu veebilehe külastamise kuupäev ja kellaeg, veebilehelt alla laetud info, teave brauseri nime ja operatsioonisüsteemi kohta, interneti-teenuse pakkuja ning muu sarnane teave. v töötleb nimetatud andmeid anonüümselt ning andmeid kasutatakse eelkõige veebilehe funktsionaalsuse parandamise eesmärgil. 

18. Andmekaitsetingimuste muutmine

Armastuse Puudutus OÜ-l on igal ajal õigus andmekaitsetingimusi muuta ja täiendada.